Mind Mapping Management : การบริหารความคิดให้เกิดประสิทธิผล
   
  ชื่อโครงการ Mind Mapping Management : การบริหารความคิดให้เกิดประสิทธิผล
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักบริหารงานบุคคล
  ผู้รับผิดชอบโครงการ ม.ล. สรสิริ วรวรรณ และ นายวีระพงษ์ ภูชาดา
  ระยะเวลา 1 วัน    วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2546 เวลา 09:00-16:00 น.
  สถานที่ ห้องประชุมจุฬาเกษม อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
  กลุ่มเป้าหมาย -ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงที่มีส่วนสำคัญในการคิดและตัดสินใจต่อการดำเนินธุรกิจ
-ผู้ประกอบการทั่วไปที่ต้องการเพิ่มศักยภาพทางความคิดและขีดความสามารถในการคิดของตนเอง
-พนักงานระดับต่างๆ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไปที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่เกิดจากการบูรณาการทางความคิดในการปฏิบัติงาน
  จำนวน 60 คน
  หลักการและเหตุผล
       การเสริมสร้างสมรรถภาพทางความคิดที่ถูกต้อง จะนำไปสู่การพัฒนาปัญญาอย่างต่อเนื่อง แต่การเกิดพัฒนาการทางปัญญาจะต้องได้รับการฝึกฝนทางความคิด และการรู้จักที่จะเรียนรู้อย่างถูกวิธี Mind Mapping เป็นวิธีคิดที่ทำให้คนอัจฉริยะอย่าง ไอน์สไตน์ , เชอร์ชิลล์ , ลิโอนาโด ดาวินชี , มาร์ค ทเวน , วอลท์ ดิสนีย์ และคนเก่งระดับโลกใช้กันจนประสบความสำเร็จ เพราะเป็นวิธีคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลของสมองว่า ทำงานอย่างไรและทำไม มีเด็กตั้งแต่อายุ 5 ขวบ ไปจนถึงกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้นำประเทศหลายประเทศใช้กัน ดังนั้น Mind Mapping จึงเป็นทักษะการพัฒนาทางสมองของมนุษย์เพื่อให้เป็นผู้คิดเป็น รู้จักคิด คิดอย่างซับซ้อน คิดอย่างเป็นเหตุผล คิดอย่างเชื่อมโยง คิดเชิงบูรณาการ และสร้างสรรค์ความคิดได้โดยไร้ขีดจำกัด
     การที่องค์กรหนึ่งๆ จะพัฒนาก้าวหน้าจนประสบความสำเร็จได้นั้น ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จนั้น ก็คือ ภาวะความเป็นผู้นำของผู้บริหาร และความสามารถทางการคิด ได้แก่ การคิดริเริ่ม การคิดเชิงบูรณาการ การคิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผน การแก้ปัญหา การตัดสินใจ ฯลฯ Mind Mapping Management จึงเป็นกระบวนการในการบริหารความคิด ประกอบกับความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารสามารถจัดการกับภาระหน้าที่และปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
  วัตถุประสงค์
       1. เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและเพิ่มขีดความสามารถในการคิดของผู้บริหารให้เกิดประสิทธิผล
     2. เพื่อบริหารจัดการกับความคิดที่มีอยู่อย่างหลากหลายให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
     3. เพื่อพัฒนาอารมณ์ทางความคิด การจดจำ และระบบการทำงานของสมอง หรือบริหารสมอง
  หัวข้อการอบรม
       . คิด (อย่างไร) ให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ
     . การบริหารความคิดให้เกิดประสิทธิผล (Mind Mapping Management)
     . Mind Mapping …แนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาความคิดสำหรับผู้บริหาร
  วิทยากร
       ผศ.ดร. ชวินท์ ธัมมนันท์กุล
     อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์
  รูปแบบการอบรม
       บรรยาย การฝึกปฏิบัติ
  อัตราค่าใช้จ่าย / จำนวนผู้เข้าอบรม
       1,800 บาท / คน / จำกัด 60 คน (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม , เอกสาร , อุปกรณ์ และ Buffet Lunch , Coffee Break )
  วิธีการสมัครเข้ารับการอบรม
       ส่งแบบตอบรับการเข้าอบรมทางโทรสารที่หมายเลข 0-2938-6968 , 0-2512-2275 พร้อมสำเนาใบโอนเงิน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546
  วิธีการชำระเงิน
       โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 129-4-69750-1
     หมดเขตรับสมัครในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 เท่านั้น (การยกเลิกการเข้าร่วมอบรมจะได้รับเงินคืนครึ่งหนึ่งของค่าลงทะเบียน และต้องแจ้งยกเลิก
     ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2546 เท่านั้น)
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
       1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาทักษะทางความคิดและเพิ่มขีดความสามารถในการคิดให้เกิดประสิทธิผล
     2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการกับความคิดที่มีอยู่อย่างหลากหลายให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
     3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาอารมณ์ทางความคิด การจดจำ และระบบการทำงานของสมอง หรือบริหารสมอง