แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
   
  ชื่อโครงการ แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักบริหารงานบุคคล ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา
  ผู้รับผิดชอบโครงการ หม่อมหลวงสรสิริ วรวรรณ , นางสาวประภาศรี ศักดิ์ศรีชัยสกุล และนายสุรวัชร ยิ่งสวัสดิ์
  ระยะเวลา มิถุนายน - กันยายน 2546    เวลา 16.30 - 17.30 น.

   • มิถุนายน        วันที่     3 , 6 , 10 , 13 , 17 , 20 , 24 , 27
   • กรกฎาคม       วันที่     1 , 4 , 8 , 11 , 15 , 18 , 22 , 25 , 29
   • สิงหาคม        วันที่     1 , 5 , 8 , 15 , 19 , 22 , 26 , 29
   • กันยายน         วันที่     2 , 5 , 9 , 12 , 16 , 19 , 23 , 26 , 30
  สถานที่ ณ สนามกีฬาใหม่ ( ข้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
  กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคลากรในกลุ่มเซนต์จอห์น
  จำนวน ไม่จำกัด
  หลักการและเหตุผล
       มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพกายของบุคลากรเป็นสำคัญ เพราะสุขภาพกายที่ดีย่อมส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจของบุคคลนั้น ๆ ดังนั้น การออกกำลังกายเป็นกระบวน การที่จะช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และกีฬาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในการออกกำลังกายที่ช่วยให้ร่างกายทุก ๆ ส่วนได้มีการเคลื่อนไหวเพิ่มความแข็งแรง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้กับผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ

     เพื่อให้โอกาสแก่บุคลากรกลุ่มเซนต์จอห์น บริษัท และมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสในการออกกำลังกาย และแสดงความสามารถทางทักษะกีฬาออกมา สำนักบริหารงานบุคคลจึงจัดให้มีโครงการดังกล่าว ขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศชาติในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ
  วัตถุประสงค์
       1. เพื่อเป็นการปลูกฝังเจตคติที่ดีในการออกกำลังกายแก่บุคลากร
     2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถภาพทางกายที่ดี
     3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างของบุคลากรให้เกิดประโยชน์
  วิทยากร
       คุณสังวร จันทรกร
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
       1. สามารถปลูกฝังเจตคติที่ดีในการออกกำลังกายให้แก่บุคลากร
     2. สามารถส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถภาพทางกายที่ดี
     3. สามารถส่งเสริมการใช้เวลาว่างของบุคลากรให้เกิดประโยชน์