:::: ประกาศรับสมัครงาน :: ::
กลุ่มเซนต์จอห์น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรประจำหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่ง คุณสมบัติ จำนวน สังกัด วันที่ประกาศ สนใจ
  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ - เพศชาย/หญิง
- อายุ 25-40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาโท หรือเอก สาขาการจัดการ(หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
- มีประสบการณ์ เคยสอนในรายวิชาด้านการจัดการ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
- สามารถเขียน และพูดภาษาอังกฤษได้ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
- สามารถทำงานวิจัยได้
1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
  อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ - เพศชาย/หญิง
- อายุ 23-50 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์
- วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์
- มีประสบการณ์ การทำงาน ด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถสอนในรายวิชาต่างๆของสาขาวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ได้
1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ตั้งแต่ 21ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
  อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา และประชาสัมพันธ์ - เพศชาย/หญิง
- อายุ 25-50 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาโฆษณา และประชาสัมพันธ์
- วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์
- มีประสบการณ์ การทำงานโฆษณา /การออกแบบงานโฆษณา และกราฟฟิกดีไซน์(จะพิจรณาเป็นพิเศษ)
- หากมีความสามารถด้าน Animation จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Photoshop/ lllustrator /Flash
- สามารถพูด และเขียน ภาษาอังกฤษได้
1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ตั้งแต่ 21ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
  System Developer&Programmer - เพศชาย/หญิง
- อายุ 23 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
- สามารถใช้ภาษา Asp, Macromedia Dreamweaver
- สามารถใช้ภาษา MYSQL
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Photoshop ได้
1 ศูนย์สารสนเทศ ตั้งแต่ 21ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
  พนักงานแผนกบัญชี - เพศหญิง
- อายุระหว่าง 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม , ภาษาคอม , Adobe, Webpage
3 แผนกบัญชี บริษัทซาแลน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ตั้งแต่ 21ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
  อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล - เพศชาย/หญิง
- อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การสอน
- มีความสามารถด้าน Matlab, Solid work
- สามารถพูด และเขียน ภาษาอังกฤษได้
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ตั้งแต่ 21ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
  เจ้าหน้าที่ธุรการ -เพศหญิง
-อายุระหว่าง 30-50 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่า ทุกสาขา
-มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel
-มีใจรักงานบริการ
1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ตั้งแต่ 21ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
  อาจารย์ประจำ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ - เพศชาย/หญิง
- อายุ 23 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office,โปรแกรมเกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ Microcontroller
- สามารถใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับโทรคมนาคมได้
1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น ตั้งแต่ 21ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
  อาจารย์ประจำสาขาช่างยนต์ - เพศชาย/หญิง
- อายุ 23 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หรือมีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ช่างยนต์ และจบปริญญาตรี
- สามารถสอนวิชาชีพช่างยนต์พื้นฐาน และวิชาคำนวณวิศวกรรมได้
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้
2 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น ตั้งแต่ 21ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
  อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ - เพศชาย/หญิง
- อายุ 23 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
- มีประสบการณ์ด้านการทำงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม , ภาษาคอม , Adobe, Webpage
- พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ระดับดี
- มีความสามารถด้านการสื่อสารในภาษาอังกฤษ ได้ระดับดี
- มีความรับผิดชอบและเสียสละ
1 โรงเรียนเซนต์จอห์น ตั้งแต่ 21ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
  อาจารย์ประจำวิชาภาษาจีน - เพศชาย/หญิง
- อายุ 23 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา/การสอนภาษาจีน
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้
- มีความชำนาญด้านการสื่อสาร,ไวยากรณ์ไทย-จีน และกิจกรรมนันทนาการ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น ตั้งแต่ 21ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
  อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล - เพศชาย/หญิง
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาวรรณคดีภาษาอังกฤษ /สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน (หากมีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา หรืออนุปริญญาจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ตั้งแต่ 21ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
  Professor of Faculty of Arts English for Communication Programs -เพศชาย/หญิง
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ขึ้นไปสาขาวรรณคดีภาษาอังกฤษ/สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน (หากมีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษาหรืออนุปริญญาจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- Male or female
- Bachelor 's Degree Master Agreement. English Literature/ English branch
- There is no need experience .
- If you have teaching experience in higher education Will be an advantage
1 Faculty of Arts On December 21, 2015 onwards .
  อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ - เพศชาย/หญิง
- อายุ 25-50 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิศวกรรม อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
(หรือสาขาวิศวกรรมการจัดการ, วิศวกรรมการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์สอนการ (หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office,CAD/CAM
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- หากมีความสามารถด้านการผลิตเครื่อง CNC พื้นฐานด้านวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ตั้งแต่ 21ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
  บรรณารักษ์งานห้องสมุด - เพศชาย/หญิง
- ปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษ์
- อายุ 25 - 40 ปี
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
- สามารถพิมพ์ดีด ไทย/อังกฤษได้
- มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษดี

1 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ตั้งแต่ 21ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
  เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อมูล - เพศหญิง
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวช-ปริญญาตรี ทุกสาขา
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้
- พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ระดับดี
1 แผนกจัดซื้อ บริษัทซาแลน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ตั้งแต่ 21ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
  อาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษ - เพศหญิง
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา/การสอนภาษาอังกฤษ
- มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้
- มีความชำนาญด้านการสื่อสาร,ไวยากรณ์ไทย-อังกฤษ และกิจกรรมนันทนาการ
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น ตั้งแต่ 21ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
  ช่างประปา - เพศชาย
- อายุระหว่าง 30 – 40 ปี
- มีประสบการณ์การเคยทำงานช่างประปา
- สามารถซ่อมระบบลูกลอยถังเก็บน้ำได้
- ใช้เครื่องต๊าปเกลียวได้ (Threading machine)
1 หน่วยซ่อมบำรุง บริษัทซาแลน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ตั้งแต่ 6 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
  ช่างโยธา-ก่อสร้าง - เพศชาย
- อายุระหว่าง 30 – 40 ปี
- มีประสบการณ์การเคยทำงานช่างไม้,ช่างปูน,ช่างเหล็ก
- สามารถปูกระเบื้อง,ทาสีได้
1 หน่วยซ่อมบำรุง บริษัทซาแลน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ตั้งแต่ 6 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
  อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด - เพศชาย/หญิง
- อายุ 25-40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
- วุฒิการศึกษา ปริญญาโท หรือเอก สาขาการตลาด(หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
- มีประสบการณ์ เคยสอนในรายวิชาด้านการตลาด
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
- สามารถเขียน และพูดภาษาอังกฤษได้ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
- สามารถทำงานวิจัยได้
1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
  อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี - เพศชาย/หญิง
- อายุ 25-40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาโท หรือเอก สาขาการบัญชี (หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
- มีประสบการณ์ เคยสอนในรายวิชาด้านการบัญชี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
- สามารถเขียน และพูดภาษาอังกฤษได้ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
- สามารถทำงานวิจัยได้
1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป


สนใจสมัครด้วยตนเองหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่:

สำนักบริหารงานบุคคล กลุ่มเซนต์จอห์น
เลขที่ 1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-938-8356
E-mail : mbavelek@stjohn.ac.th
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.