:::: ประกาศรับสมัครงาน :: ::
กลุ่มเซนต์จอห์น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรประจำหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่ง คุณสมบัติ จำนวน สังกัด วันที่ประกาศ สนใจ
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)วิชาชีพ - เพศชาย-หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี -ปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์
- สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- Phamaceuticals / Medical
- ต้องมีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี
- เคยปฏิบัติงานควบคุมอาคารสูงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
- อยู่ร่วมและประสานงานกับผู้รับเหมาได้
1 บริษัทซาแลน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ตั้งแต่บัดนนี้เป็นต้นไป


สนใจสมัครด้วยตนเองหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่:

สำนักบริหารงานบุคคล กลุ่มเซนต์จอห์น
เลขที่ 1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-938-8356
E-mail : mbavelek@stjohn.ac.th
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.